ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

A Terminál Kortárs Művészeti Egyesület tájékoztatja a www.batorsagokkonyve.hu oldalon hírlevélre feliratkozókat (továbbiakban: Feliratkozó) az általa kezelt személyes adatokról, a személyes adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról, a személyes adatok védelme érdekében tett szervezési és technikai intézkedéseiről, valamint az érintettek jogairól. Adatkezelési gyakorlatunk az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényen (továbbiakban: Info tv.), valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletén alapszik.

1. Adatkezelő

Terminál Kortárs Művészeti Egyesület

Nyilvántartási szám: 03-02-0003113

Székhely: 6000 Kecskemét, Kossuth körút 1.

2. Adatfeldolgozó

2. Feliratkozók esetében kezelt személyes adatok köre:

– vezetéknév

– keresztnév

– e-mail cím

3. Az adatkezelés célja

Az Feliratkozó részére a TERMINÁL Workhouse művészeti társulattal kapcsolatos hírlevelek küldése.

4. Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az Feliratkozó önkéntes hozzájárulása.

5. Az adatkezelés időtartama

Az adatkezelés az adatok Feliratkozó általi megadásának napján kezdődik és a hozzájárulás visszavonásáig tart. A Feliratkozó a hírlevelek alján található leiratkozás linkre kattintva bármikor jogosult megtiltani további hírlevelek küldését.

6. Jogorvoslat

A látogató az adatainak kezelésével kapcsolatos sérelem esetén beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes törvényszéken.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: www.naih.hu

Telefon: +36 (1) 391-1400

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu